15.12.2016 14:18


Aktuálne: Najväčšou slabinou štátnej správy sú pomalé stavebné úrady

Autor: Jana Kmecová | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Úrad Verejného ochrancu práv riešil v posledných jedenástich mesiacoch už 575 podnetov k (ne)činnostiam stavebného úradu. Medzi najčastejšie pochybenia patrilo príliš dlhé konanie, neriešenie čiernych stavieb či tolerovanie nepovoleného užívania objektov. Oproti minulému roku narástol počet sťažností o štvrtinu a takmer vždy dá sťažovateľom úrad ombudsmana za pravdu. 

BRNO – Ukončujúca správa Verejného ochrancu práv k uplynulému roku o dodržiavaní zákonných postupov a činnosti stavebných úradov kriticky hodnotí ich doterajšiu činnosť. Z analýzy podnetov za posledných päť rokov vyplýva, že 88% konaní končí zistením o pochybení na strane stavebného úradu. Čiastočne to však môžeme pripísať zložitému procesu, v ktorom vystupujú viaceré strany, ktoré majú často protichodné názory. Taktiež je potrebné uviesť, že takmer vždy stavebný úrad pochybenie napraví, iba v tridsiatich prípadoch trval na svojom postupe.

Zástupca ombudsmanky, Stanislav Křeček, na tlačovej konferencii. Foto: Jana Kmecová

Najčastejším problémom stavebných úradov je dĺžka jednotlivých konaní a nedodržovanie zákonných lehôt. „Ak stavebný úrad nie je schopný rozhodnúť alebo účinne zasiahnuť v primeranej lehote, zvyšuje tým právnu neistotu účastníkov konania a zapríčiňuje stratu dôvery v štát a štátne orgány,“ uviedol zástupca ombudsmanky Stanislav Křeček. Nedodržovanie lehôt môžeme pozorovať vo všetkých fázach stavebnej činnosti. Medzi extrémy patrí napríklad prípad z Prahy, kde stavebný úrad riešil nepovolenú stavbu rodinného domu s dvojgarážou. Proces sa skončil po ôsmich rokoch rozhodnutím o dodatočnom povolení.

Tento prípad načrtáva aj ďalší problém, ktorým sa často zaoberá úrad ombudsmanky, a to začatím stavby bez povolenia. Stavbári mnohokrát nečakajú na povolenia, počítajú s tým, že im úrady dodatočne stavbu povolia. „A pokiaľ nie, spoliehajú sa na to, že úrady nebudú mať dostatok trpezlivosti a prostriedkov, aby dosiahli odstránenie stavby. V tejto oblasti dochádza k masívnemu porušovaniu práv,“ konštatuje zástupca Křeček. Vo väčšine prípadov je právo nevymáhateľné aj napriek rozhodnutiu súdu či ochrancu práv.

Podľa zástupcu by mohlo byť riešením tohto pretrvávajúceho problému promptnejšie jednanie zo strany úradov. Mali by hneď nariadiť zastavenie stavebných prác a udeliť im donucovacie pokuty. V prípade, že by aj napriek pokutám čiernu stavbu dokončili a nie je v silách obce objekt zbúrať, stále by úradníci nemali rezignovať. Bez povolenia nie je možná kolaudácia budovy, takže úradníci by mali stavby dôsledne kontrolovať a akékoľvek užívanie trestať pokutami.

Pochybenia v stavebníctve nie sú iba na strane úradov, ale aj na strane ľudí. Predtým, než si kúpia pozemok by si mali dôsledne pozrieť, na aký účel je určený podľa územného plánu. Obec dáva územným plánom najavo, aký typ stavieb je v konkrétnej lokalite prípustný, v niektorých prípadoch je dokonca poistený aj zákonnou podmienkou. Vďaka nej nie je možná zmena územného plánu ochráni územie aj pred vplyvným investorom, ktorí by mohol lobovať za zmenu na obecnom zastupiteľstve.  

Posledným výrazným problémom, ktorí najčastejšie ničí aj susedské vzťahy je nepovolené užívanie stavieb. Ak je objekt skolaudovaný ako rodinný dom, nemôže byť využívaný ako kancelária či škôlka. Tu dochádza k veľkým rozporom medzi súkromným a verejným právom. Vlastník rodinného domu z Pardubického kraja prenajímal svoj dom organizovaným skupinám a cestovným kanceláriám ako penzión pre 27 osôb. Stavebnému úradu sa bránil tvrdením, že stavba bola skolaudovaná k bývaniu a je aj na to využívaná. „Je to opäť situácia, kde len dôslednosť stavebného úradu môže obnoviť rešpekt k právu,“ upozorňuje zástupca ombudsmanky.

Z päťročnej analýzy vyplýva, že vo väčšine prípadov (62%) sa ľudia obracali na verejného ochrancu práv z otázkami tykajúcimi sa vlastného prevedenia a užívania stavby. Druhú najväčšiu skupinu (25%) tvorili podnety na čierne stavby a ich odstránenie či dodatočné povolenie. Za šestnásť rokov existencie úradu ombudsmana v Českej republike je iba 106 zo 717 stavebných úradov, ktorých činnosť nebola nikdy spochybnená. Nájdete ich na: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/VOP/Tiskove_zpravy_prilohy/stavebni-urady-bez-stiznosti.pdf

Klíčová slova: verejný, ochranca, práv, ombudsman, stavebníctvo, konanie, porušenie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.